බෙදා ගැනීම සැළකිල්ලයි

සංවර්ධන පැතිකඩ

සමාජ හා චර්යාත්මක කුසලතා

අරමුණ

බෙදා ගැනීම සැළකිල්ලයි. ඔබේ දේවල් බෙදා ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ සමාජ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමට ඔබේ දරුවා දිරිමත් කරන්න.

විස්තරය

දැන් ඔබේ දරුවා වර්ධනීය ඊළඟ අදියර කරා ළඟා වෙමින් සිටියි. ඔවුන් නව ක්‍රියාවලීන් ඉගෙනීමට මෙන්ම නව මිතුරන් ඇති කර ගැනීමට පටන් ගනී. මේ වයසේදී ඔවුන් තම සෙල්ලම් බඩු බෙදා හදා ගැනීමට සහ වෙනත් දරුවන් සමඟ සෙල්ලම් කිරීමට ඉගෙන ගනු ඇත.

මාස 30 -36 අතර කාලය තුළ ඔබේ දරුවා සෙල්ලම් කර වෙනත් දරුවන් සමඟ ඇසුරු වනු ඇත. වඩාත් ජනප්‍රිය සෙල්ලම් බඩු සඳහා කාර්, බෝනික්කන්, බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් ආදිය ඇතුළත් වේ.