අවදානම් කාලය

සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රදේශය

දළ මෝටර් නිපුණතා සඳහා ක්‍රියාකාරකම්

අරමුණ

ඔබේ දරුවාගේ සමබරතාව හා සම්බන්ධීකරණය වැඩි දියුණු කරන්න.

විස්තර

ඔබේ කුඩා දරුවාට විනාඩියක්වත් ඉදගෙන සිටීම අපහසයු . හොදයි. වයස අවුරුදූ 3දී සිදූවන්නේ එයයි. ඔබේ සතුට වේගයෙන් වර්ධනය වන බැවින් සෑම මොහොතකම ආදරයෙන් රැකබලා ගන්න.සෑම දිනකම අලූත් අවදානමකට අවස්ථාව ඇති අතර ඔවුන් කිසි විටෙකත් ශක්තියෙන් අඩු නොවනු
ඇත. කිසිදූ වටිනා අවස්ථාවක් අතපසු නොකර ඔබේ දරුවාගේ වර්ධනය වෙනුවෙන් හැකි තරම් දායක වන්න.
වයස මාස 36ත් 42ත් අතර ඔබේ වීරයාට පැඩල භාවිත කරමින් ට්‍රයිසිකලය පැදිය හැකිය.