පරිපූර්ණ වර්ණ

සංවර්ධන පැතිකඩ

සිහින් මෝටර නිපුණතා සඳහා ක්‍රියාකාරකම්

අරමුණ

පරිපූර්ණ වර්ණ -විවිධ වර්ණ හඳුනාගන්නේ කෙසේද? යන්න දරුවාට උගන්වන්න. ඔබේ දරුවාගේ දෘශ්‍ය බුද්ධිය වැඩි දියුණු කිරීම සහ ග්‍රහණය කර ගැනීමේ කුසලතාව වැඩි දියුණු කරන ආකාරය ඔබේ දරුවාට උගන්වන්න.

විස්තරය

වයස අවුරුදු තුනේදී ඔබේ දරුවා වර්ණ හඳුනාගැනීමට පටන් ගනී. පවතින වර්ණ රාශිය සමඟ ඔබේ දරුවාට මෙය සිත් ඇදගන්නා සුළු ඉගෙනීමේ අත්දැකීමක් වනු ඇත. වඩාත් පොදු වර්ණ හඳුනා ගැනීම පහසු බව ඔවුන් මුලදී අවබෝධ කර ගනු ඇත.
මාස 36 -42 අතර කාලය තුළ ඔබේ අංකුර කලාකරුවාට අවම වශයෙන් වර්ණ 4 සිට 6 දක්වා නිවැරදිව හඳුනාගත හැකිය.