ඔබම සන්නද්ද වන්න

සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රදේශය

දළ මෝටර් නිපුණතා සඳහා ක්‍රියාකාරකම්

අරමුණ

ඔබේ දරුවාගේ සමබරතාව සහ සම්බන්ධීකරණ කුසලතා වැඩි දියුණු කරන්න.

විස්තර

දැන් ඔබේ දරුවා අවුරුදූ 4ක් වන බැවින් ඔවුන්ට එක තැන සිටීමට නොහැකිවන අතර විනෝදය සදහා විවිධ ක්‍රම නිරන්තරයෙන් අවශ්‍ය වේ.
වයස මාස 48-54 අතර කාලය තුළ ඔබේ දරුවාට තත්පර 10ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තනි කකුලෙන් සිටගෙන සිටිය හැකිය.