නව හැඩතල ඇදීම

ඔබට රවුම් වැනි හැඩතල ඇඳීමට හිස් පොතක් තබා ගන්න. ඒවා ඇඳීමට දරුවාට උදව් කරන්න. ඔබේ දරුවා මෙම හැකියාව වර්ධනය කර ගන්නා විට සංඛ්‍යා හඳුන්වා දී ඒවාත් ඇඳීමට උදව් වෙන්න.

*ක්‍රියාකාරකම් පුරාම දෙමාපියන් තම දරුවන් සමඟ සහභාගී වීය යුතුය.