ඇඟිලිවලින් කෑම කන්න ඉගෙනීම

ඔබ ආහාරයට ගන්නා හා උපකරණ භාවිත කරන විට ඔබේ කුඩා දරුවා ඔබේ ක්‍රියාවන් අනුගමනය කරන බව ඔබට පෙනෙනු ඇත. ඔබේ දරුවා ඔහු/ඇය විසින්ම මානසිකව සූදානම් කරයි. කුඩා පළතුරු කැබලි,චීස් කැට වැනි කුඩා අතින් අල්ලාගත හැකි ආහාර ලබා දීම, ආහාර ගන්නා වෙලාවේදී ඔවුන්ගේ ආහාර ඔවුන්ට තනිවම ආහාර බඳුනෙන් හෝ පිඟානෙන් ලබා ගත හැකිය. ඉන් ආහාර ගන්නා මොහොත රසවත් වනවා පමණක් නොව ඔබේ දරුවාගේ ඉගෙනීමේ චක්‍රයද වැඩි දියුණු කරයි.

*ක්‍රියාකාරකම් පුරාම දෙමාපියන් තම දරුවන් සමඟ සහභාගී වීය යුතුය.