නව වචන ඉගෙන ගැනීමට එක්ව ගායනා කරන්න

ඔබේ දරුවාට නව වචන ඉගැන්වීම සෑම විටම කියවීමෙන් කළ යුතු නොවේ. සතුන්ගේ ක්‍රියා, ගමනාගමනයේ ශබ්ද, වැස්ස යනාදිය ඇතුළත් ගීත දරුවා සමඟ ගායනා කළ හැකිය.

*ක්‍රියාකාරකම් පුරාම දෙමාපියන් තම දරුවන් සමඟ සහභාගී වීය යුතුය.