එක්ව සෙල්ලම් කිරීමට ඉගෙනීම

බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් ආධාරයෙන් කුලුණු හා කාර් සාදා ගන්නා ආකාරය ඔබේ දරුවාට කියා දෙන්න. ඔවුන්ගේම දේ සාදාගෙන ඔබට එකක් ලබා දෙන ලෙස ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්න. ඔබටත් එකක් සෑදිය හැකි බැවින් ඔබ දෙදෙනාටම එක්ව සෙල්ලම් කළ හැකිය.

*ක්‍රියාකාරකම් පුරාම දෙමාපියන් තම දරුවන් සමඟ සහභාගී වීය යුතුය.