ඇඳුම් ඇඳීමේ ක්‍රීඩාව කිරීම

ඔබේ දරුවා සමඟ ඇඳුම් ඇඳීමේ ක්‍රීඩාව කරන්න. ඔවුන්ගේ පැරණි ඇඳුම් හෝ වැඩිහිටි ප්‍රමාණයේ පැරණි ඇඳුම් භාවිත කරන්න. දිනක ඔවුන් වෛද්‍යවරයකු, නැවියෙකු, ගුරුවරයෙකු හෝ විනෝදජනක කාටුන් චරිතයක් විය හැකියි.

*ක්‍රියාකාරකම් පුරාම දෙමාපියන් තම දරුවන් සමඟ සහභාගී වීය යුතුය.