තනිවම වැසිකිළිය භාවිත කිරීමට දිරිගන්වන්න

ඔබේ දරුවා වැසිකිළිය තනිව භාවිත කරන විට එසේ කිරීම පිළිබඳව ඔවුන්ට ප්‍රශංසා කිරීමට වග බලා ගන්න. ඔබට ඔබේම ඇගයීම් ක්‍රමයක් තිබිය හැකිය.

උදා - ඔවුන්ට කියවීමට අලුත් පොතක් ලැබීම හෝ සෙල්ලම් කිරීමට අලුත් සෙල්ලම් බඩුවක් ලැබීම, ඔවුන්ට නව ක්‍රීඩාවක් ඉගැන්වීමට හෝ ඔවුන් සතුටු වන යම් කටයුත්තක් සමඟ කාලය ගත කිරීම. ආරම්භක දින කිහිපයෙන් පසු ත්‍යාග නොතකා ඔබේ දරුවා නිරායාසයෙන් වැසිකිළියට යනු ඇත.

*ක්‍රියාකාරකම් පුරාම දෙමාපියන් තම දරුවන් සමඟ සහභාගී වීය යුතුය.