ඔබේ දරුවාට කතාන්දර නිර්මාණය කිරීමට උදව් කරන්න.

මාතෘකාවක් ලබා දීමෙන් ඔබේ දරුවාට කතාවක් කියන්න යැයි ඉල්ලා සිටින්න. මෙය ඔවුන් දැනටමත් උනන්දුවක් දක්වන හෝ අලුත් දෙයක් විය හැකියි. නැවතීම් සම්බන්ධ කිරීමෙන් කතාව නිර්මාණය කිරීමට ඔබට උදව් කළ හැකියි.

*ක්‍රියාකාරකම් පුරාම දෙමාපියන් තම දරුවන් සමඟ සහභාගී වීය යුතුය.