කුඩා බාධක ක‍්‍රියාකරකම

පියවර 1- ඔබේ දරුවාට මෙම ක්‍රියාකාරකම කිරීමට සුදුසු කාලය එළඹී ඇතැයි ඔබ සිතන විට ඊළඟ පියවරට යන්න. විනෝදජනක,කුඩා බාධක ක්‍රියාකාරකමක් සකස් කර විවිධ හැඩයන්ගෙන් සහ ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුත් කොටස් කිහිපයක් බිම දිගේ තබන්න.

පියවර 2- ඔබේ දරුවාට ඇවිද ගොස් ඇනතබා ගෙන හෝ නැමී එම කොටස් රැගෙන පෙට්ටියකට දැමීමට සහාය වන්න.


*ක්‍රියාකාරකම් පුරාම දෙමාපියන් තම දරුවන් සමඟ සහභාගී වීය යුතුය.