Activities-2-Year-Learn-New-Words

புதிய சொற்களைக் கற்க பாடுங்கள்

உங்கள் பிள்ளைகள், புதிய சொற்களைக் வாசிப்பதன் மூலமாக மாத்திரம் அல்லாமல்இ விலங்குகளின் செயல்கள், போக்குவரத்தின் ஒலி, மழை போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய பாடல்களை நீங்கள் அவர்களுடன் சேர்ந்து பாடுவதன் மூலமாகவும் கற்றுக்கொடுக்கலாம்.

*Parents are required to accompany their children throughout the activities