Activities-for-3-year-Using-Clay

களிமண் விளையாட்டு

படிமுறை 1: களிமண்ணைப் பயன்படுத்தி பாம்பைப் போன்ற உருவங்களை உருவாக்குதல். (விளையாட்டு களியை பயன்படுத்தவும்).

படிமுறை 2: உங்கள் பிள்ளையால் எளிதில் கையாளக்கூடிய ஒரு சிறிய கத்தரிக்கோலால், அந்த பாம்பு உருவங்களை துண்டுகளாக வெட்ட /துண்டிக்க கற்றுக்கொடுங்கள்.*Parents are required to accompany their children throughout the activities