ஒரு கதையை உருவாக்க உங்கள் பிள்ளைக்கு உதவுங்கள்

உங்கள் குழந்தைக்கு ஒரு தலைப்பைக் கொடுத்து ஒரு கதையைச் கூறச் சொல்லுங்கள். இது அவர்களுக்கு விருப்பமான கதையாகவோ அல்லது புதியதாகவோ இருக்கலாம். புள்ளிகளை இணைப்பதன் மூலம் கதையை உருவாக்க அவர்களுக்கு நீங்கள் உதவிடுங்கள்.


*Parents are required to accompany their children throughout the activities