විවිධ හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීමට ඉගෙනීම

විවිධ හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීමට ඉගෙනීම

විවිධ හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීමට ඉගෙනීම

ඔබේ දරුවා විවිධ හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීමට ඉගෙන ගන්නා අතර ඔබට මෙම ව්‍යාකූල හැඟීම් ඔවුන්ට ඉගැන්විය හැකිය. විවිධ හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීමට සහ කතාවේ විවිධ අවස්ථාවලදී ඔබේ දරුවාට හැඟෙන ආකාරය නිරීක්ෂණය කිරීමට හොඳ වේදිකාවක් ලෙස කතාන්දර කාලය භාවිත කරන්න.

පියවර 1-පොතේ කතාවක් කියවීම වෙනුවට ඔබේ දරුවාගේ සෙල්ලම් බඩු භාවිත කර පොතේ චරිතවලට නිරූපණයට හෝ සිත් ඇදගන්නා සුලු මේස් රූකඩ සකස් කළ හැකිය.

පියවර 2 - සෙල්ලම් බඩු හෝ මේස් රූකඩ භාවිත කර කෝපය හා කල කිරීම වැනි හැඟීම් ක්‍රියාවට නැංවීමෙන් සහ විවිධ අවස්ථාවන්හිදී මෙම හැඟීම් පාලනය කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබේ දරුවාට ඉගැන්වීමෙන් කතාව කියවන්න.