අනුකරණයෙන් ඉගෙනීම

Cloud Background
Cloud Background
Moon Element Star Element Star Element Star Element Star Element Moon Element Star Element Star Element Star Element Moon Element Star Element
Moon Element Star Element Star Element Star Element Star Element Moon Element Star Element Star Element Star Element Moon Element Star Element

මෙම වයසේදී ඔබේ දරුවා සෑම දිනකම සහ සෑම මොහොතකම අලුත් යමක් ඉගෙන ගන්නා බව ඔබ දැන සිටියාද? ඔවුන් ඔබව අනුකරණය කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන අතර ඔබේ ක්‍රියාවන් අනුකරණය කිරීමට ඔබේ දරුවා මෙහෙයවීමට මෙය කදිම අවස්ථාවකි. අත්පුඩි ගසන්න, ඈත සිට අතින් හාදු දෙන්න, ඔබේ දිව එළියට දිගු කරන්න; ඔබට හොඳ යැයි සිතෙන ඕනෑම දෙයක් කරන්න. මේ ආකාරයෙන් ඔබේ කුඩා දරුවා මිතුරන් ඇති කර ගැනීමට හා අවට සිටින සියලු දෙනා සමඟ හොඳින් අන්තර්ක්‍රියා කිරීමට උගනියි. ඒ සියල්ල ඔබ සමඟ ආරම්භ වේ. ඔබ ඔබේ දරුවාගේ පළමු මිතුරායි ඔබ බව දැනගැනීම කෙතරම් සුන්දරද?

Recommended Articles